Kraków, 2015.12.14

 

 

STATUT  STOWARZYSZENIA
PRZEDSIĘBIORCÓW
  POLIGRAFII  KRAKÓW

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1.   Stowarzyszenie Przedsiębiorców Poligrafii Kraków zwane dalej Stowarzyszeniem jest samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, zrzeszającym członków na zasadzie dobrowolności.

2.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

3.   Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

4.   Stowarzyszenie powołane jest na czas nieoznaczony.

5.   Stowarzyszenie może używać loga, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 3

1.   Stowarzyszenie działa na terenie Krakowa i Polski Południowej.

2.   W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polski, a także na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

3.   Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym lub tym samym profilu działalności.

Rozdział II
Cele Stowarzyszenia i sposoby realizacji działalności

§ 4

Celem działania Stowarzyszenia jest:

a.   integracja środowiska poligraficznego;

b.   propagowanie i rozwijanie zasad etyki zawodowej, uczciwej konkurencji i wzajemnej pomocy przedsiębiorców poligrafii;

c.   ochrona wspólnych interesów członków i reprezentowanych przez nich firm;

d.   promocja Rzeczypospolitej Polskiej  za granicą;

e.   popularyzacja poligrafii, szczególnie małopolskiej  w kraju i za granicą;

f.    kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

g.   nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;

h.     podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, przede wszystkim kultywowanie tradycji drukarstwa polskiego, szczególnie  małopolskiego;

i.    wspólna promocja i marketing drukarń i firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia;

j.    działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

k.   działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

l.    działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

m.  działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3. ust.3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

n.     wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

o.   pomoc społeczna, w tym pomoc członkom w trudnej, losowej sytuacji;

p.     ochrona i promocja zdrowia;

q.   działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a.   organizację wspólnych spotkań, zebrań oraz wyjazdów integracyjnych;

b.   organizację biura pełniącego pomoc koordynacyjną  i organizacyjną przy realizacji zadań statutowych;

c.   udostępnienie biura na spotkania w grupach dyskusyjnych;

d.   prowadzenie działań przeciwdziałających  monopolistycznym praktykom przedsiębiorców związanych z przemysłem poligraficznym oraz podejmowanie działań broniących wspólnych interesów zawodowych członków Stowarzyszenia;

e.   prowadzenie badań o zapotrzebowaniach i wymaganiach lokalnego rynku na usługi poligraficzne, pomoc w opracowywaniu metod pozyskiwania klientów;

f.    reprezentowanie Stowarzyszenia przed organami państwowymi i samorządowymi, przed innymi organizacjami krajowymi, a także wobec innych osób fizycznych i prawnych - występowanie z wnioskami i postulatami;

g.   współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością statutową Stowarzyszenia;

h.   współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi; 

i.    wspieranie nauki i szkolnictwa poligraficznego, podnoszenie wiedzy poligraficznej, współpracę ze szkołami poligraficznymi oraz wyższymi uczelniami - działania ukierunkowujące na potrzeby rynku pracy poligrafii;

j.    organizację  lub pomoc w znalezieniu kierunkowych szkoleń, wykładów, kursów, prowadzenie dla członków i ich pracowników  poradnictwa z zakresu poligrafii jak i ekonomii oraz przepisów prawa;

k.   organizacja wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów;

l.    organizowanie Dnia Drukarza oraz innych imprez popularyzujących poligrafię i czytelnictwo;

m.  ustanowienie odznaczenia Stowarzyszenia i przyznawanie go za zasługi dla poligrafii;

n.   dokumentowanie historii drukarstwa, wydawanie biuletynów informacyjnych i książek promujących dokonania  poligrafii małopolskiej;

o.   udział w targach oraz imprezach poligraficznych i wydawniczych;

p.   wydawanie wspólnych  materiałów promocyjnych i reklamowych, prowadzenie strony internetowej;

q.   pomoc w kooperacji drukarń reprezentowanych przez członków;

r.    inicjowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu poprawę wyników ekonomicznych członków oraz wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie techniki, wynalazczości i innowacyjności w poligrafii;

s.   upowszechnianie wiedzy o aktualnościach poligraficznych oraz regulacjach prawnych istotnych dla prowadzenia działalności poligraficznej jej członków;

t.    pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych i technologicznych, prawnych i organizacyjnych;

u.   pełnienie funkcji doradczej, usługowej, informacyjnej i konsultingowej dla członków;

v.   działania propagujące zdrowy styl życia, pomoc w zorganizowaniu rozszerzonej opieki lekarskiej dla członków i pracowników ich Firm, seniorów drukarstwa;

w.  organizowanie wycieczek oraz innych form wypoczynku i rekreacji;

x.   prowadzenie Klubu Seniora.

§ 6

1.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

2.   Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

a.   działalność wydawnicza (PKD 22.1);

b.   reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3);

c.   sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 51.1);

d.   pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.7);

e.   prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.1);

f.    działalność oświatowa i szkoleniowa (PKD 80.42.Z);

g.   pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74), badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z);

h.   doradztwo w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzania (PKD 74.14.A);

i.    działalność organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 91);

j.    pozostała działalność usługowa (PKD 93).

3.   Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony wyłącznie na cele statutowe Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział III
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 7

1.   Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a.   wpływy ze składek członkowskich;

b.   wpływy z zapisów, spadków i darowizn;

c.   wpływy z subwencji i dotacji;

d.   dochody z prowadzonej własnej działalności;

e.   dochody z organizowanych odpłatnie imprez i wydawnictw;

f.    przedmioty majątkowe nabyte w czasie działalności Stowarzyszenia;

g.   ruchomości i nieruchomości Stowarzyszenia;

h.   dochody z majątku Stowarzyszenia;

i.    dochody z działalności gospodarczej.

2.   Wysokość składek członkowskich:

a.   dla członków zwyczajnych ustala Walne Zebranie Członków;

b.   członkowie wspierający deklarują wysokość składki w deklaracji członkowskiej;

c.   członkowie honorowi są zwolnieni z płacenia składki.

2.   Majątek służy wyłącznie do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział IV
Członkowie Stowarzyszenia oraz ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a.   członków zwyczajnych;

b.   członków wspierających;

c.   członków honorowych.

§ 9

1.   Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, która przystępuje w celu czynnej działalności w Stowarzyszeniu i spełniająca następujące warunki:

a.   jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem zamieszkałym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie Unii Europejskiej;

b.   jest pełnoletnia;

c.   korzysta w pełni z praw publicznych;

d.   posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

e.   popiera cele Stowarzyszenia i deklaruje przestrzeganie wszystkich zasad wynikających ze Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.

2.   Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

3.   Osoba prawna działa przez swojego przedstawiciela.

§ 10

1.   Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek zainteresowanego wraz z wypełnioną deklaracją członkowską.

2.   Przyjęcie nowych członków dokonuje Zarząd, nie później niż 30 dni od złożenia wniosku, uchwałą podjętą zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

3.   Informację o przyjęciu nowego członka Zarząd przedstawia do wiadomości pozostałym członkom Stowarzyszenia na najbliższym Walnym Zebraniu.

4.   W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 11

1.   Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia. Ponadto posiadają prawo do:

a.   udziału w głosowaniach podczas Walnego Zebrania Członków z głosem stanowiącym;

b.   przedstawiania propozycji, wniosków i postulatów organom Stowarzyszenia;

c.   korzystania z majątku i wszelkich form działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie;

d.   uczestniczenia w zebraniach, spotkaniach oraz innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

2.   Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:

a.   czynnego uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów statutowych;

b.   przestrzegania postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z działalnością Stowarzyszenia;

c.   uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz podejmowania decyzji w sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków;

d.   opłacania regularnie składek członkowskich.

§ 12

1.   Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, aprobująca cele Stowarzyszenia oraz deklarująca pomoc fizyczną, finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji tych celów.

2.   Członkowie wspierający mogą brać udział w Walnym Zebraniu z głosem doradczym i opiniotwórczym. Nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

3.   Członkowie wspierający zobowiązani są do:

a.   czynnego udziału w realizacji celów Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie formie;

b.   przestrzegania Statutu i innych aktów wewnętrznych oraz do stosowania się do uchwał organów Stowarzyszenia;

c.    wspierania Stowarzyszenia w formie zadeklarowanej w deklaracji członkowskiej.

§ 13

1.   Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona, ciesząca się uznaniem i szacunkiem społecznym oraz mająca szczególne zasługi dla rozwoju poligrafii.

2.   Godność członka honorowego nadaje, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

3.   Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyłączeniem biernego prawa wyborczego i obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 14

1.   Utrata członkostwa następuje poprzez skreślenie z listy członków.

2.   Utratę członkostwa powoduje:

a.   dobrowolne złożenie pisemnej rezygnacji, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia;

b.   śmierć członka;

c.   utrata pełnej zdolności do czynności prawnych;

d.   utrata osobowości prawnej - w przypadku osób prawnych;

e.   utrata praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu;

f.   wykluczenie przez Zarząd z powodu:

- zalegania przez członka z zapłatą składek przez okres 6 miesięcy;

- podejmowanie działań lub prowadzenia działalności w sposób sprzeczny z celami i zasadami Stowarzyszenia;

- działanie na szkodę Stowarzyszenia lub niezgodne z zasadami etyki zawodu.

3.   Wykluczenie przez Zarząd następuje na podstawie uchwały Zarządu podjętej w głosowaniu tajnym zwykłą  większością głosów, przy obecności ¾ składu Zarządu.

4.   O skreśleniu z listy Zarząd powiadamia członka Stowarzyszenia na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. W powiadomieniu podana musi być przyczyna skreślenia.

5.   Skreślony członek może odwołać się pisemnie do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni roboczych od otrzymania powiadomienia o skreśleniu z listy. Decyduje data potwierdzenia odbioru zawiadomienia. Upływ terminu powoduje pozostawienie odwołania bez rozpoznania.

6.  Odwołanie zostaje rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu Członków, w głosowaniu tajnym. Do czasu rozpoznania odwołania członek zostaje zawieszony w prawach.

7.  Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie skreślenia jest ostateczna.

 

Rozdział V

Struktura organizacyjna, władze Stowarzyszenia

§ 15

Władzami Stowarzyszenia są:

1.   Walne Zebranie Członków

2.   Zarząd

3.   Komisja Rewizyjna

§16

1.   Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów (50% plus 1) w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że przepis szczegółowy Statutu stanowi inaczej.

2.   Tajne głosowanie odbywa się

a.   przy wyborze Prezesa Zarządu Stowarzyszenia,

b.   na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,

c.   na wniosek 25% obecnych na Walnym Zebraniu Członków,

d.   innych sprawach określonych w statucie.

3.   Każdy Członek Stowarzyszenia ma jeden głos. W przypadku równej ilości głosów podczas głosowania na Walnym Zebraniu decyduje głos Przewodniczącego, a podczas głosowań w wybieralnych władzach Stowarzyszenia głos Prezesa danego organu.

§ 17

1.   Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 2 lata.

2.   Członków władz Stowarzyszenia wybiera Walne Zebranie Członków spośród osób posiadających bierne prawo wyborcze, które wyraziły zgodę na kandydowanie.

3.   Kandydatów do władz może zgłaszać każdy ze zwyczajnych i honorowych członków.

4.   Mandat członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej wygasa z upływem kadencji. Ustępujący Członkowie mogą być wybierani ponownie.

5.   Przed upływem kadencji mandat członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej wygasa w razie:

a.   zrzeczenia się mandatu,

b.   ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

c.   śmierci,

d.   odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą 2/3 głosów w obecności minimum połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

6.   W sytuacji uszczuplenia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji z przyczyn, o których mowa w ust. 5, Zarząd zwoła Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia składu.

7.     Kadencja nowo wybranego członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej upływa wraz z kadencją pozostałych członków (wspólna kadencja).

§ 18

1.   Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.   Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd raz w roku w terminie do 31 maja danego roku kalendarzowego.

4.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie przez Zarząd, działający:

a.   z własnej inicjatywy,

b.   na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c.   na wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5.   Nadzwyczajne Zebranie Członków powinno zostać zwołane przed upływem 30 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

6.   Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania Członków w terminie przewidzianym w statucie Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna.

7.   Walne zwoływane jest w każdy skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem Walnego  wraz z podaniem miejsca spotkania, terminu oraz porządku obrad.

8.   W zawiadomieniu określony zostaje także drugi termin Walnego Zebrania w przypadku braku quorum w pierwszym terminie.

9.   Uchwały obrad Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych podczas Walnego członków uprawnionych do głosowania. Zasada ta odnosi się do wszelkich uchwał Walnego Zebrania.

§ 19

1.   Obrady Walnego Zebrania Członków otwiera Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, a następnie zarządza wybór Przewodniczącego i Sekretarza spośród członków zwyczajnych.

2.   Przewodniczący Walnego Zebrania kieruje obradami i czuwa nad prawidłowością ich przebiegu, oraz poddaje pod głosowanie porządek obrad i regulamin Walnego Zebrania.

3.   Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania może być zmieniony lub uzupełniony przez Walne Zebranie Członków za wyjątkiem:

a.   spraw związanych ze statutem,

b.   spraw osobowych.

4.   Posiedzenia Walnego Zebrania Członków są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący zebrania, dołączając listę obecności. Rejestr protokołów i uchwał prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a.   określanie planów i kierunków działania oraz rozwoju Stowarzyszenia zgodnie z jego celami;

b.   uchwalanie statutu oraz jego zmian;

c.   wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia;

d.   udzielanie absolutorium Zarządowi;

e.   rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań władz Stowarzyszenia;

f.    uchwalanie wysokości składek członkowskich;

g.   podejmowaniu uchwał o nabyciu lub zbyciu majątku powyżej 50 tys. zł brutto;

h.   rozpatrywanie uchwał w sprawie nadania godności Członka Honorowego;

i.    rozpatrywanie odwołania w sprawie nieprzyjęcia na członka lub skreślenia z listy członków;

j.    rozpatrywanie skarg na działalność władz Stowarzyszenia i odwołań od ich uchwał;

k.   podejmowanie uchwał we wszystkich  sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia;

l.    podejmowania uchwał w sprawie rozwiązania, likwidacji i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

§ 21

1.   Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5 do 7 członków.

2.   Zarząd posiada co najmniej 2-ch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, ewentualnie członków.

3.   Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez wybranego Prezesa Zarządu w ciągu 7 dni od Walnego Zebrania Wyborczego Członków.

4.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje go na zewnątrz.

5.   Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach zaciągania zobowiązań majątkowych do kwoty 50.000 zł upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie, powyżej tej kwoty wymagana jest dodatkowo uchwała Walnego Zebrania Członków.

6.   Zarząd zobowiązany jest wykonywać uchwały Walnego Zebrania Członków.

7.   Zarząd może zawierać umowy o pracę i inne umowy cywilnoprawne z osobami zajmującymi się obsługą biura Stowarzyszenia oraz przy realizacji konkretnych zadań i projektów działalności statutowej.

§ 22

1.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu  w każdy skuteczny sposób, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Każde posiedzenie jest protokołowane, protokół, podpisuje protokolant oraz Prezes lub wskazany przez Prezesa członek Zarządu.

3.   Szczegółowe zasady pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.

§ 23

Do kompetencji i zadań Zarządu należy:

a.   propagowanie i realizacja celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie;

b.   powołanie i organizacja biura Stowarzyszenia;

c.   prowadzenie bieżących spraw - administracyjnych, finansowych i księgowych;

d.   sporządzanie na każdy rok planu pracy Zarządu i projektu budżetu Stowarzyszenia;

e.   sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz rozliczenia budżetu i przedkładanie Walnemu Zwyczajnemu Zebraniu Członków;

f.   zwoływanie  i organizacja posiedzeń Walnego Zebrania Członków;

g.   prowadzenie rejestru protokołów i uchwał Walnego Zebrania Członków;

h.   podejmowanie uchwał o przyjęciu lub skreślaniu Członków Stowarzyszenia;

i.    rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy członkami Stowarzyszenia;

j.    zarządzanie i nadzór nad majątkiem Stowarzyszenia;

k.   nabywanie i zbywanie majątku do 50 tys. zł.(pięćdziesiąt tysięcy) brutto włącznie;

l.    występowanie z wnioskami o dotacje;

m.    ustalanie wewnętrznych regulaminów, wzorów wewnętrznych dokumentów, materiałów reklamowych, loga, pieczęci;

n.   powoływanie komisji i zespołów problemowych.

§ 24

1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.

2.   Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej dwa razy w roku kontrolę działalności Stowarzyszenia, w tym zgodności działań władz Stowarzyszenia z przepisami prawa i Statutu.

3.   Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący na minimum 7 dni przed planowanym terminem. Posiedzenia  są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji obecni na posiedzeniu.

4.   Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a.   opiniowanie sprawozdań Zarządu i kontrola bieżącej działalności Zarządu;

b.   występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli i żądanie wyjaśnień;

c.   kontrola finansów Stowarzyszenia;

d.   kontrola opłacania składek członkowskich;

e.   zwoływanie Walnego Zebrania w wypadkach określonych w Statucie.

f.    składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie  lub odmowę udzielenia absolutorium dla Zarządu.

5.   Sprawozdanie z działalności Komisja Rewizyjna składa corocznie na Walne Zwyczajne Zebranie Członków.

6.   W razie stwierdzenia nieprawidłowości w zarządzaniu majątkiem Stowarzyszenia oraz niezgodności działania Zarządu ze Statutem lub przepisami prawa, Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia stwierdzone niezgodności.

 

Rozdział VI
Zmiany Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 25

1.   Uchwałę w sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania ( z zastrzeżeniem §18 ust.9).

2.   Zmiana Statutu może nastąpić, jeśli zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków zawierało porządek obrad, w którym przewidziane było głosowanie nad zmianą Statutu Stowarzyszenia.

3.   Proponowane zmiany w statucie dostępne są do wglądu w Biurze Stowarzyszenia lub na prośbę wysyłane do członka Stowarzyszenia drogą elektroniczną.

§ 26

1.   Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego Zebrania większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania ( z zastrzeżeniem §18 ust.9)

2.   Rozwiązanie może nastąpić, jeśli zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków zawierało porządek obrad w którym przewidziane było głosowanie nad rozwiązaniem Stowarzyszenia.

3.   W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków podejmuje również uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

§ 27

1.   Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może wskazać na likwidatorów inne osoby.

2.   Do obowiązków likwidatora należy:

a.   zawiadomić sąd o wszczęciu likwidacji i wyznaczeniu likwidatorów, z podaniem imion i nazwisk oraz miejsca zamieszkania;

b.   dokonać wszelkich czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, podając do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego;

c.   po zakończeniu likwidacji wystąpić do sądu z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia.

3.   Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

Prezes Zarządu

 

Antoni Matyasik

                                                                                              Przewodniczący Nadzwyczajnego

                                                                                              Walnego Zebrania

           

                                                                                              Antoni Matyasik

Protokolant  NWZ        

Maciej Dudek              do góry