02.03.2018r

Zarządzeniem Nr 538/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2018 r. zostały zatwierdzone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”

Projekt Stowarzyszenia
„ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” część II – zebranie materiałów, redakcja i wydanie drugiej części publikacji.


otrzymał dotację 15.000zł na realizację tego zadania publicznego.

Termin realizacji zadania publicznego
20 marzec 2018r. do 30 listopada 2018r.

Opis projektu
Projekt będzie kontynuacją wydanej w 2017 roku publikacji "Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej" która cieszyła się dużym zainteresowaniem czytelnika. Polegać będzie na zebraniu materiałów, redakcji publikacji i wydaniu jej w formie drukowanej oraz cyfrowej.
Publikacja będzie opisywać historię drukarstwa krakowskiego 1931 - 1989, widzianą oczami ośmiu Nestorów poligrafii, na tle historii, udokumentowanej faktami archiwalnymi. Z nestorami zostaną przeprowadzone i nagrane wywiady i będą one wspomnieniami z ich drukarskiej aktywności zawodowej. Uzupełnieniem tego będą materiały zebrane w państwowych archiwach krakowskich i w archiwach zakładowych byłych drukarni oraz dokumenty i materiały jakie posiadają nestorzy w swoich prywatnych zasobach. Publikacja przekazana zostanie nieodpłatnie krakowskim bibliotekom, a elektroniczna wersja zamieszczona na stronach internetowych oraz dołączona do części książek.

Główny cel projektu to:
ochrona dziedzictwa narodowego Krakowa poprzez ochronę niematerialnego i materialnego dziedzictwa kulturowego sztuki krakowskiej poligrafii, zapamiętanej i przedstawionej przez nestorów drukarstwa oraz udokumentowanej zdjęciami i dokumentami z prywatnych archiwów. Projekt uwzględnia również cele szczegółowe, tj. :
1. spisanie niepublikowanej dotychczas historii sztuki drukarskiej Krakowa oraz pobudzenie zainteresowania i zapoznanie z nią mieszkańców oraz młodzieży Krakowa, a także zachęta do jej zgłębiania;
2. wzrost zainteresowania społecznego czytelnictwem tekstu drukowanego poprzez pokazanie jak powstawała książka;
3. promowanie i zwiększenie zainteresowania tematyką poligrafii jako ginącego zawodu w kontekście historii Krakowa i regionu wraz zachętą do podejmowania nauki i pracy w branży poligraficznej;
4. zintegrowanie i aktywizowanie środowisk lokalnych, w głównej mierze wykorzystanie potencjału seniorów- nestorów drukarstwa i wolontariuszy na rzecz wspólnej pracy, związanej z poznawaniem i upamiętnianiem lokalnej historii oraz zwiększenie ich zaangażowania społecznego w realizację długoterminowych inicjatyw.

Życie jest chwilą, a pamięć ulotna, dlatego realizacja tego zadania jest bardzo pilna. Kultywowanie pamięci o osobach zasłużonych dla krakowskiego drukarstwa to społeczny obowiązek, a pozyskana wiedza to bezcenny dar. Uzupełnienie wywiadów o dokumenty archiwalne z historii drukarstwa zwiększy ich wartość dokumentalną i poznawczą, pozwoli zachować je dla potomnych, tak aby nie uległy zniszczeniu czy zaginięciu.

Realizacja zadań projektowych.

24 kwiecień 2018r


Kierowanie, zarządzanie i nadzór nad realizacją zadań projektowych obejmuje z dniem 24 kwiecień powołany uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Zespół Projektowy w składzie
- Antoni Matyasik - Przewodniczący Zespołu
- Maciej Dudek - członek
- Janusz Kuzioła - członek
- Katarzyna Krzykawska- sekretarz

Osobą Zarządzająca Projektem zostaje Judyta Gibalska

07 maj 2018r.


W dniu 07 maja 2018r. podpisana została pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie a Stowarzyszeniem Przedsiębiorców Poligrafii Kraków umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego. Rozpoczynamy w pełni realizację zadań projektowych.

10 maj 2018r.


Redakcja publikacji zostaje powierzona panu Grzegorzowi Małachowskiemu, który przystępuje niezwłocznie do pracy. Również poprowadzi on prace archiwistyczne i będzie koordynował spisywanie nagranych rozmów z nestorami, a także uczestniczył we wszystkich nagraniach ich ostatecznej wersji.

maj do końca sierpnia 2018


Trwają rozmowy i przeprowadzane są wywiady z seniorami czarnej sztuki drukarskiej okresu powojennego – panem Kazimierzem Dąbrowskim ur. 1928r, Adolfem Wabikiem ur. 1928r, Mieczysławem Dębowskim ur. 1931, Wiesławem Łyko ur. 1941, Jackiem Skibą ur. 1941, Jerzym Biesiadą ur. 1943, Adamem Stecem ur.1950, Maciejem Dudkiem ur. 1955 i Edwardem Boberem ur. 1961r.
Autorzy tych wspomnień to ludzie, którzy z profesją drukarską związani byli przez kilkadziesiąt lat, często przez całe swoje życie zawodowe. Chcieliśmy bardzo podziękować naszym Nestorom, którzy poświęcili wiele swojego czasu i dostarczyli ciekawych materiałów, udostępniając również swoje prywatne zdjęcia i dokumenty, obrazujące ten okres historii krakowskiego drukarstwa. Bogactwo ich doświadczeń, a przede wszystkim wiedza jaką się podzielili, stanowią dziś wartości ponadczasowe.
Równolegle trwają przeszukiwania zbiorów archiwów państwowych i byłych drukarni, pod kątem dokumentów i zdjęć z tego okresu historii krakowskiego drukarstwa.

wrzesień 2018


Pan Grzegorz Małachowski pracuje na zredagowaniem tekstu publikacji.

29 wrzesień


Redakcja publikacji zostaje ukończona. Dzięki dużemu zaangażowaniu pana Małachowskiego, który z pasją i profesjonalizmem podszedł do pracy, zaowocowało to doskonale zredagowanym tekstem. W porównaniu z ubiegłorocznym wydaniem powstała znacznie większa książka, zwiększyliśmy zarówno objętość jak i materiał ilustracyjny. Wybrane zostało kilkadziesiąt skanów dokumentów, które zostały poddane profesjonalnej obróbce graficznej, tak aby uzyskać dobrą jakość, przed zamieszczeniem ich w książce. Wykonał je Wojciech Łyko, a w publikacji zostaną również zamieszczone wykonane przez niego, na zlecenie redaktora publikacji, zdjęcia maszyn i urządzeń znajdujących się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

październik 2018


Do realizacji zadań przystąpią osoby, które poprowadzą prace koniecznego wykonania przed oddaniem książki do druku.
Opracowanie redakcyjne tekstu oraz skład i łamanie tekstu - Władysław Karski
Projekt okładki – Bogusław Krupczak

listopad 2018r


DRUK PUBLIKACJI.
Już prawie finał dzieła zwieńczającego kilka miesięcy pracy i dużego zaangażowania wielu osób. Przy projekcie pracowało kilkanaście osób, połowa prac wykonana została społecznie. Wolontariusze - członkowie Stowarzyszenia i nie tylko przepracowali społecznie ponad 750 godzin. Dzięki ich wytrwałości i dużym umiejętnościom udało się uzyskać założone efekty, bez podnoszenia finansowego nakładu, ponad minimalną konieczność.
Osoby, przeprowadzające wywiady z nestorami to ludzie o dużej empatii i cierpliwości, dzięki temu możliwe było uzyskanie tak wyczerpującego materiału od nestorów krakowskiego drukarstwa, spośród których najstarsi ukończyli już 90 lat. Opowieści snute przez naszych mistrzów „czarnej sztuki” pozwoliły na chwilę zatrzymać czas. Bogactwo ich doświadczeń, a przede wszystkim wiedza jaką dzielą się z czytelnikiem, stanowią dziś wartości ponadczasowe.

Wydrukowane zostało 500 egzemplarzy.


Książka została zdigitalizowana, wersje cyfrowe zostały dodane do kilkudziesięciu książek. LINK

Jak przystało na stowarzyszenie drukarzy – wszelki druk wniesiony został do projektu bez ponoszenia przez Stowarzyszenie kosztu, jako wkład rzeczowy poszczególnych drukarni, i tak
druk plakatów i ulotek wykorzystanych przy promocji projektu – Drukarnia Dagra Druk
druk książki – Drukarnia Skleniarz
papier - Drukarnia Leyko
okładka – projekt Drukarnia Grafkarton
Wszystkim bardzo dziękujemy.

Dystrybucja publikacji.
Publikacja jest bezpłatna. Jej dystrybucja rozpoczęła się pod koniec listopada i będzie kontynuowana w grudniu. Do bibliotek technicznych w Krakowie trafiło około 60 książek, do Muzeum Inżynierii Miejskiej 15 egzemplarzy. Nestorzy i członkowie Stowarzyszenia zostaną obdarowani podczas spotkania wigilijnego. Wersje cyfrowe zostały przesłane do bibliotek Politechniki Krakowskiej oraz Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych. Pozostałe egzemplarze książki będą systematycznie przekazywane zainteresowanym osobom.
Liczymy na pozytywny odbiór zarówno osób związanych z poligrafią, jak i innych mieszkańców Krakowa i nie tylko.

PODSUMOWANIE
„Ufni w zasadność podejmowanych przez nas działań na rzecz utrwalenia dziejów krakowskiego drukarstwa, staramy się w miarę możliwości gromadzić dalsze materiały oraz ikonografię, a także zachęcać kolejnych Nestorów do dzielenia się wspomnieniami. Chcielibyśmy wydać kolejną pozycję poświęconą dziejom „ czarnej sztuki” w podwawelskim grodzie. Wszak „Gniazdo drukarstwa polskiego”, jak niegdyś nazywano Kraków, winne jest godnego upamiętnienia dla pamięci przyszłych pokoleń”

Antoni Matyasik