REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO współfinansowanego ze środków GMINY MEJSKIEJ KRAKÓW
pod tytułem „ Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej” – opracowanie i wydanie publikacji.
W ramach rozstrzygniętego otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania publicznego Gminy Miejskiej Kraków w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pt. „Upowszechnianie literatury i działalność wydawnicza”

Termin realizacji zadania publicznego
4 maj 2017r. do 30 listopada 2017r.

Opis projektu:

Projekt polegać będzie na opracowaniu i wydaniu w formie drukowanej oraz cyfrowej publikacji "Wspomnienia Nestorów Poligrafii Krakowskiej". Publikacja obrazować będzie historię drukarstwa krakowskiego 1946 - 1989, widzianą oczami ośmiu nestorów poligrafii na tle historii udokumentowanej faktami archiwalnymi. W jedną całość zebrane i opracowane będą wywiady - wspomnienia z ich pracy zawodowej, oparte o dokumenty i materiały historyczne zebrane w archiwach krakowskich i archiwach prywatnych tych drukarzy. Wywiady zostaną nagrane na nośniki cyfrowe jako pamiątka dla potomnych. Publikacja przekazana zostanie nieodpłatnie krakowskim bibliotekom, a elektroniczna wersja zamieszczona na stronach internetowych.

Główny cel projektu to:

ochrona dziedzictwa narodowego Krakowa poprzez ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego sztuki krakowskiej poligrafii i wzmacnianie tożsamości regionalnej oraz ochronę kulturowego dziedzictwa materialnego, znajdującego się w prywatnych zasobach nestorów drukarstwa.

Projekt uwzględnia również cele szczegółowe, tj:
1. spisanie historii sztuki drukarskiej Krakowa oraz pobudzenie zainteresowania i zapoznanie z nią mieszkańców oraz młodzieży Krakowa, akże zachęta do jej zgłębiania;
2. wzrost zainteresowania społecznego czytelnictwem tekstu drukowanego, dzięki pokazaniu jak powstawała książka;
3. promowanie i zwiększenie zainteresowania tematyką poligrafii jako ginącego zawodu w kontekście historii Krakowa i regionu wraz z zachętą do podejmowania nauki i pracy w branży poligraficznej;
4. zintegrowanie i aktywizowanie środowisk lokalnych, w głównej mierze wykorzystanie potencjału seniorów (nestorów drukarstwa) na rzecz wspólnej pracy, związanej z poznawaniem i upamiętnianiem lokalnej historii oraz zwiększenie ich zaangażowania społecznego w realizację długoterminowych inicjatyw.